SAKKOLA-SÄÄTIÖ

KERTOMUS SAKKOLA-SÄÄTIÖN TOIMINNASTA 2009

YLEISTÄ

Päättynyt vuosi oli Sakkola-Säätiön 62. toimintavuosi. Vuosi oli toiminnallisesti erittäin vilkas ja myöskin erikoisen tuloksekas, sillä vuoden aikana saatettiin päätökseen vuosia kestäneitä ja pitkäjänteisiä neuvotteluja vaatineita hankkeita. Niinpä vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vähintäänkin suunnitellusti, jotkut jopa yli odotustenkin.

Perinteistä Sakkolan Pitäjäjuhlaa vietettiin 26.07.2009 Pirkkalassa. Juhlan järjestelyistä vastasi Sakkolan Kirkonkylän Nuorisoseura yhteistyökumppaneineen. Kanssakäyminen entisten naapureiden; käkisalmelaisten, metsäpirttiläisten, pyhäjärveläisten, rautulaisten, räisäläisten ja vuokselalaisten kanssa on saavuttanut vakiintuneet, yhä monipuolistuvat muotonsa. Eniten näkyvyyttä sai ErP 6:n perinneyhdistystoiminnan pitkään neuvoteltu ja odotettu tavoite; Keljan taistelujen muistomerkki Keljan Runteenmäelle. Säätiömme vastuulla oli muistomerkin suunnittelu, toteutus sekä pitkä neuvotteluprosessi venäläisten paikallisviranomaisten kanssa eli muistomerkkiprosessi lähes kokonaisuudessaan. Sakkolalaisen perinteen vaalijoita, Sakkola-museota ja Nettimuseota on edelleen kehitetty monipuolistuvaan suuntaan. Niihin kohdistuva kiinnostus on edelleen osoittanut kasvamisen merkkejä.

Ystävyyskunta- ja yhteistoiminnan merkittävimmät tapahtumat olivat, kun Metsäpirttiin ja Rautuun suuntautuneen naapurikuntamatkan yhteydessä oli tapaaminen Käkisalmen alueen kuntajohtajien sekä keskus-hallinnon edustajien kanssa Raudussa toukokuussa ja Keljan muistomerkin paljastustilaisuuden yhteydessä oli tapaaminen sekä Keljassa että Kiviniemessä elokuussa. Pitäjälehtemme Suvannon Seutu on vakiinnuttanut asemansa koko "Suvannon seutukunnan" eli Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan yhteisenä kotiseutulehtenä. Kyläkirjahankkeista toteutui Sakkolan Kirkonkylän kyläkirja "Sydän-Sakkola", joka julkistettiin Sakkolan Pitäjäjuhlassa Pirkkalassa ja useita tietojenkeruuprojekteja on edelleen vireillä.
Säätiön taloutta on hoidettu onnistuneesti näissä maailmanlaajuisestikin epävakaissa oloissa..

TOIMINTA

Sakkolan Pitäjäjuhla

Sakkolan Pitäjäjuhlaa vietettiin heinäkuun 26. päivinä Pirkkalassa. Juhlakansaa oli saapunut reilut 300 henkeä. Sakkolan Kirkonkylän Nuorisoseura sai ansaitusti kiitosta hyvin onnistuneesta juhlasta. Edellisistä Sakkolan Pitäjäjuhlasta Pirkkalassa olikin ehtinyt vierähtää jo 30 vuotta, mutta sen ei huomannut järjestelyjä haitanneen.

Juhlapäivä käynnistyi perinteiseen tapaan juhlajumalanpalveluksella Pirkkalan kirkossa, missä saarnasi vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen, jonka karjalaiset juuret äidinpuolelta ulottuvat Sakkolan naapuripitäjään Pyhäjärvelle. Saarnassaan hän vertauskuvallisesti mietti matkalla olemista. Hän mietti myös äitinsä vanhempien tarinaa; tuli sota - palattiin takaisin, tuli jatkosota - taas lähdettiin, sopeuduttiin uuteen ympäristöön Satakunnassa. Kaivattuna oli loppuun asti koti menetetyssä Karjalassa. Kirkonmenojen jälkeen siirryttiin varsinaiselle juhlapaikalle Naistenmatkan koululle. Juhlalounaan jälkeen, ennen pääjuhlan alkua oli Sakkolan Kirkonkylän kirjan "Sydän- Sakkolan" julkistamistilaisuus. Kirjan sisältö käsittelee tapahtumia Sakkolan kirkonkylän kylissä; Luprikkalassa, Karholassa ja Sipilänmäellä, jotka muodostivat Kirkonkylän koulupiirin.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Hannu J. Paukku kiitti toimituskuntaa hyvästä työstä, jota hän luonnehti karjalaiseksi kulttuuriteoksi historia- ja perimätiedon tallentajana. Kirja on 544-sivuinen.
Pääjuhlan tunnelmaa kohotteli sakkolalainen pelimanniyhtye Koiranen Kollektion soittamalla
Antti Koirasen johdolla poikansa Juho Koirasen sävellyksiä.

Pääjuhla aloitettiin laulamalla yhteisesti Karjalaisten laulu, laulantaa säesti Koiranen Kollektion. Juhlavieraat toivotti tervetulleeksi juhlatoimikunnan puheenjohtaja Lea Jääskeläinen, hän iloitsi runsaasta juhlaväestä ja kiitteli kaikkia järjestelytehtäviin osallistuneita talkoolaisia.
Juhlapuheen piti Pirkkalan pormestari Antero Saksala, hänenkin juurensa äitinsä puolelta johtavat Karjalaan - Valkjärven Kopria. Mainittakoon, että Koprien sukuseuran jäsen on myöskin Tim Kopra, amerikkalainen tuore astronautti. "Karjalaisten yhteydenpito on osoitus perinteen ja sukujuurten merkityksestä tänään ja tulevaisuudessa. Halu ja tahto jatkaa perinteiden vaalimista on edelleen vahva. Kotiutuminen uusille asuinsijoille ei evakkotien kulkeneille ollut aina helppoa," mainitsi Saksala. Juhlapuhuja tarkasteli myöskin suomalaisten kuntien nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita, joissa on monenlaisia tehtäviä palveluiden hoitamisessa yksin tai yhdessä.

Muusta ohjelmasta mainittakoon Pirske Jazz-Band`in jazzahtavat sovitukset tutuista lauluista. Nuori ja lahjakas Jerry Penttilä hiljensi kuulijat upealla laulullaan, häntä säesti serkkunsa Katariina Penttilä. Lausuntaa esittivät Sinikka Laitinen, joka esitti omia, palkittuja runojaan ja Kari Pitkänen, joka esitti Aapro Jääskeläisen vuonna 1958 kirjoittamia muistoja Sakkolasta.

Tervehdyksiä esittivät Pirkkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Helena Rissanen Pirkkalan kunnan puolesta ja vs. kirkkoherra Jukka Jormanainen Pirkkalan seurakunnan puolesta. Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Turkkinen kertoi säätiön ajankohtaiset kuulumiset.
Mervi Äikkään johtama Poloneesi aktivoi juhlaväen liikkeelle Koiranen Kollektion´in säestäessä. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun Maamme-lauluun.
Juhlan erinomaisina juontajina toimivat Mervi Äikäs ja Hannu Turkkinen.

Sakkola-Museo

Sakkola-Museo on vakiinnuttanut paikkansa Lempäälässä, Kuokkalan Museoraitilla eräänä Lempäälän merkittävistä kulttuurinähtävyyksistä. Tämän Sakkolasta ja sakkolalaisista kertovan perinnemuseon kokoelmiin ja siellä pidettyihin näyttelyihin tutustui vuoden 2009 aikana erilaisia ryhmiä, sukuja ja yksityisiä henkilöitä yhteensä yli 1000 henkeä. Erityisesti kesällä Kuokkalankosken Markkinoiden yhteydessä museoon tutustui merkittävän suuri yleisömäärä. Muita merkittäviä tapahtumia Museolla oli mm. Vesilahden Karjalaisten vierailu syyskuussa.
Museon esineistön ja kirjallisuuden määrä on tasaisesti lisääntynyt ja monipuolistunut. Tavara- sekä kirjalahjoituksia museo onkin ottanut runsaasti vastaan. Museolla on ollut saatavana myöskin erilaisia Sakkola-tuotteita, joiden myynnillä on katettu osa toiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Teemanäyttelyn aiheena oli Kirkonkylän, Karholan, Lupikkalan ja Sipilänmäen kylät (Kirkonkylän koulupiiri).

Vuoden 2009 aikana on jatkunut valokuvien sekä muun materiaalin skannaus museon kokoelmiin. Erityisesti materiaalia on saatu Kiviniemestä Kasarmila mukaan lukien sekä Riiskasta. Skannattua materiaalia tullaan käyttämään hyväksi mm. tulevia kyläkirjoja valmistettaessa.

Nettimuseo muodostaa laajan tietopaketin Sakkolasta ja sakkolalaisista. Runsaine Sakkolaa kuvaavine teksteineen, kuva- ja karttakokoelmineen sekä yhteystietoineen se on varsinkin nuoremmalle polvelle, juuristaan kiinnostuneelle sakkolalaiselle merkittävä tietolähde. Nettimuseo löytyy osoitteesta www.sakkola.fi. Nettimuseota on ylläpitänyt Heikki Karjalainen. Vuoden 2009 aikana nettimuseon yhteyteen perustettiin dokumenttitietokanta, johon museon hallussa oleva digitoitu dokumenttimateriaali (kuvat, kartat, dokumentit, ääninauhat ym.) tullaan tulevina vuosina tallentamaan. Jokaiseen dokumenttiin liitetään hakusanasto (esim. kuvista seliteteksti, kylän nimi, kuvan aihepiiri, kuvassa esiintyvät henkilöt), mikä mahdollistaa monipuoliset hakumahdollisuudet tietokannasta.

Museotyöryhmän puheenjohtajana on kuluneen vuoden aikana toiminut Antti Hynnä, sihteerinä ja arkistonhoitajana Tarja Vierikko ja Satu Karvinen sekä nettimuseovastaavana Heikki Karjalainen.
Satu Karvinen tuli loppuvuodesta korvaamaan Tarja Vierikon, joka työkiireidensä vuoksi katsoi parhaaksi luopua tehtävästä. Muina työryhmän jäseninä ovat toimineet Aila Alanen, Esko Kallonen, Antti Koiranen, Sirkka Kuuppo, Eero Pilviniemi, Marjo Ristilä-Toikka, Elsa Mäkelä ja Hannu Turkkinen.

Suvannon Seutu

Kotiseutulehtemme Suvannon Seutu ilmestyi kahdeksan kertaa vuodessa: 32-sivuisena neljä kertaa ja 40-sivuisena neljä kertaa. Lehteen tarjotun materiaalin runsaus on johtanut sivumäärän lisäykseen, vaikka samalla se on kasvattanut lehden painatus- ja postikuluja.
Lehden osoiterekisterin pito ja tilauslaskutus huolehdittiin toimituksesta käsin. Lehden tilauskanta oli loppuvuodesta 2009 noin 1510 kappaletta. Painosmäärä oli edelleen 1600 kappaletta ja vuosikerran hinta oli 25 euroa.

Toimituskunta kokoontui Lempäälässä 07.03.2009. Lisäksi vuoden aikana pidettiin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Toimituskunnassa käytiin läpi saatua palautetta, suunniteltiin tulevien numeroiden teemoja ja lehden kehittämistä sekä keskusteltiin myös muusta pitäjien välisestä yhteistyöstä.

Lehden päätoimittajana toimi edelleen Marjo Ristilä-Toikka, Vuokselan yhteyshenkilö on Taisto Virkki, vuoden alusta 2009 aloitti uutena Metsäpirtin toimitusyhteyshenkilönä Helka Korpela Tampereelta.

Toimituskunnan muodostivat vuoden 2009 alussa Esko Kallonen, Eero Koppanen, Ritva Koski, Juha Kuisma, Hannu J. Paukku, Aila Alanen sekä Ilmi Pesonen Metsäpirtistä ja Taisto Virkki Vuokselasta. Vuoden 2009 kuluessa on toimituskuntaan tehty muutamia vaihdoksia ja lisäyksiä: Eero Koppasen tilalle valittiin Lea Jääskeläinen Pirkkalasta ja Esko Kallosen tilalle Sakari Pärssinen Punkalaitumelta. Ilmi Pesosen tilalle tuli Helka Korpela ja hänen lisäkseen nimettiin toimituskuntaan metsäpirttiläisistä Raija Haapasaari Tampereelta. Vuokselan toiseksi jäseneksi toimituskuntaan on nimetty Ebba Peltola Tammelasta. Julkaisijan edustajana kokouksiin osallistui Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Turkkinen.

Päätoimittaja ja hallituksen puheenjohtaja osallistuivat Karjalaisten pitäjälehtien kaksipäiväiseen seminaariin Helsingissä 31.01.-01.02 2009. Esillä oli kielenhuoltoa, valokuvien käyttöä mediassa sekä internetin merkitystä tietolähteenä; tärkeitä tulevaisuuden toimia olisi myös Suvannon Seudun kotisivujen aikaansaaminen.

HALLINTO

Sakkola-Säätiön valtuuskunnan kevätvuosikokous pidettiin 26.4.2009 Lempäälässä ja syysvuosi-kokous 15.11.2009 niinikään Lempäälässä.

Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut Hannu J. Paukku. Valtuuskunnan kokoonpano vuonna
2009 oli seuraava:
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hannu J. Paukku, pj. Pauli Kurikka
Esko Kallonen, vpj. Jyrki Viskari
Heikki Karjalainen, Aulis Airto
Soini Hartikainen, Eero Pilviniemi
Risto Jääskeläinen, Juha Kuisma
Pertti Loponen, Onni Jääskeläinen
Maija-Liisa Mäkelä, Yrjö Rytty
Teuvo Kuparinen, Tapio Karvonen
Pekka Karppanen, Yrjö Pitkänen
Marjo Ristilä-Toikka, Pekka Pitkänen
Hannu Turkkinen, Olavi Loponen
Antti Hynnä, Antti Koiranen


Hallituksen kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava:
Jäsen Varajäsen
Hannu Turkkinen, pj. Markku Nuora
Aila Alanen, vpj. Juha Kuisma
Matti Naskali, sihteeri Pekka Hinkkanen
Anneli Kuisma Elsa Mäkelä
Yrjö Raaska Ritva Koski
Teuvo Viskari Jouni Koivisto

Lisäksi valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Säätiön asiamiehenä on toiminut hallituksen sihteeri Matti Naskali.

Muut vastuuhenkilöt: rahastonhoitaja Aila Alanen, arkistonhoitaja Tarja Vierikko ja Satu Karvinen, museovastaava Antti Hynnä, nettimuseon www-toimittaja Heikki Karjalainen, rakennelmien ja muistomerkkien vastaava Eero Pilviniemi sekä tilausten toimittaja Anneli Kuisma.
Tilintarkastajina ovat toimineet Pirkanmaan Tilintarkastus Oy ja Pertti Loponen varsinaisina tilintarkastajina sekä varatilintarkastajana Tuula Laitinen.

TALOUS

Sakkola-Säätiön talouden voidaan edelleen katsoa olevan suhteellisen vakaalla pohjalla.

MUU TOIMINTA

YSTÄVYYSKUNTA- JA YHTEISTOIMINTA

Ystävyyskuntatapaamiset keskittyivät kahden Karjalan matkatapahtuman, nim. Suvannon Seudun säätiöiden jo perinteisen karjalanmatkan 21.05.-24.05.2009 ja Keljan muistomerkin juhlamatkan 20.08.-23.08.2009 yhteyteen.
- Suvannon seudun säätiöiden ja pitäjäyhteisöjen matkan aikana oli tapaaminen Sosnovon (Raudun) kunnanjohtajan kanssa Raudussa, toki tilaisuuteen odotettiin muitakin Käkisalmen alueen kunnanjohtajia.
- Keljan muistomerkin juhlamatka huipentui upeaan "Muistomerkin paljastamisjuhlaan" 22.08.2009 aurinkoisella Keljan Runteenmäellä. Juhlaan osallistuivat näkyvällä tavalla Sakkolan (Gromovo) kunnanjohtaja Ludmila Ivanova ja Vuokselan (Romaski) kunnanjohtaja Sergei Tankov. Sakkola-Säätiön ja suomalaisten ystävyyskuntien Lempäälän,
Vesilahden ja Punkalaitumen edustajilla oli 21.08.2009 tilaisuus tutustua Vuokselan (Romaski) nähtävyyksiin ja paikalliseen varuskuntaan kunnanjohtaja Sergei Tankovin opastuksella.
- Suvannon seudun säätiöiden ja pitäjäyhteisöjen tapaamiset, kaksi kertaa vuodessa, ovat jatkuneet jo usean vuoden ajan. Samoin yhteiset kotiseutumatkat, jolloin tutustumiskohteina on kaksi kuntaa, päättyneenä vuonna näitä olivat Metsäpirtti ja Rautu.

KYLÄKIRJAT ja tukitoiminta
Sakkola-Säätiön tukilinjauksen mukaisia Sakkolan kylien kyläkirjahankkeita tuetaan entiseen tapaan taloudellisesti 1.000 euron starttirahalla kyläkirjaa kohti. Vuoden aikana julkaistiin Sakkolan Kirkonkylän kyläkirja "Sydän-Sakkola", joka käsittelee Kirkonkylän koulupiirin (Karhola, Luprikkala ja Sipilänmäki) tapahtumia ja kokemuksia ennen talvisotaa, aluepalautuksen aikana ja evakkomatkoilla. Kyläkirja julkistettiin Sakkolan Pitäjäjuhlassa, Pirkkalassa. Kirjan toimituskunnan muodostivat Antti Hynnä, Maire ja Leevi Kanervisto, Antti Koiranen, Matti Naskali (pj.) ja Marjo Ristilä-Toikka.
Hannu J. Paukun kirjasta; Sakkolan kylät tuvasta tupaan 1939, ilmestyi 2. uusittu painos.
Materiaalin keruu ja työstäminen Kiviniemen - Kasarmilan ja Viiksanlahden, Riiskan, Valkjärven (Vennäin) ja Pannusaaren kirjojen osalta on hyvässä vauhdissa. Aikataulullisesti pääosa niistä valmistunee 2010 - 2011 aikana.

Karjalaiset Kesäjuhlat
Karjalaisia kesäjuhlia vietettiin nyt 61. kertaa 12.-14.06.2009, tällä kerralla Kallaveden rannalla, Kuopiossa. Kesäjuhlien eri tilaisuuksiin, kolmen päivän aikana, osallistui lähes 10.000 kävijää, joukossa edustava joukko sakkolalaisiakin. Sunnuntaina lähes 1500 juhlavieraan muodostama juhlakulkue marssi läpi kaupungin Pääjuhlan juhlapaikalle, Väinölänniemen aurinkoiselle urheilukentälle. Tilaisuus oli upea päätös tämänvuotisille juhlille, kun noin 200 karjalaislipun värikäs rivistö kansallispukuisine airueineen reunusti aurinkoista juhlakenttää.

ErP 6:n toimintaan osallistuminen
Sakkola-Säätiön ja ErP 6:n perinneyhdistyksen toiminta on nivoutunut yhteen entistä tiiviimmin. Sakkola-Säätiön puheenjohtajakauden suuri tavoite on ollut Keljan taistelujen muistomerkin saaminen Keljan taistelutantereelle. Monivaiheisten ja taktisesti oikea-aikaisten neuvottelujen jälkeen lupa vihdoin tuli ja niinpä muistopatsas, kaksimetrinen, harmaasta graniitista veistetty massiivinen paasi, tänä päivänä seisoo Keljan Runteenmäellä valmiina vastaanottamaan kotiseutumatkailijat ja muut asiasta kiinnostuneet matkailijat, jotka omin silmin haluavat nähdä taistelutantereen, jossa joulunaikaan 1939 suomalaiset saavuttivat sodankulun kannalta merkittävän torjuntavoiton. Muistomerkin saaminen oman syntymäpitäjämme maaperälle oli Sakkola-Säätiöllekin kunnia-asia, siksipä säätiömme puheenjohtajien Hannu Turkkisen, Hannu J. Paukun, varapuheenjohtajan Aila Alasen sekä muistomerkin suunnittelijan ja toteutuksen valvojan Eero Pilviniemen pitkäjänteinen työ ja toiminta jää aikakirjoihin eräänä säätiömme merkittävimmistä saavutuksista. Varsinkin Eero Pilviniemelle muistomerkin suunnittelu oli paitsi tunneherkkä niin samalla velvoittava tehtävä.

Asevelijuhla 27.12.2009, Lempäälässä, oli samalla Keljan taistelujen 70-vuotismuistojuhla, jossa korostui isänmaallisella tavalla puolustustahdon tärkeys.
Päättynyt vuosi oli kunniakas päätös Sakkola-Säätiön ja Hannu Turkkisen puheenjohtaja- kaudelle ErP 6:n "ruorissa". Vetovastuu siirtyy Käkisalmelle ja Erkki Heiskaselle. Sakkola-Säätiöllä on edelleen vahva edustus ErP 6:n hallituksessa, kun Aila Alanen jatkaa ja Antti Hynnä tulee uutena jäsenenä mukaan.

Karjalan Liiton säätiöseminaariin Tampereella 9.10.2009 osallistui Hannu Turkkinen, Antti Hynnä, Matti Naskali ja Marjo Ristilä-Toikka..

Karjalan Liiton ja Karjalaisten Heimotalo Oy:n kokousedustajiksi oli nimetty Hannu J.
Paukku ja Hannu Turkkinen varalla Heikki Karjalainen ja Teuvo Kuparinen.

Huomionosoituksia

Kotiseutuneuvoksen arvo.
Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on suonut kotiseutuneuvoksen arvonimen Sakkola-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Juhani Turkkiselle 27.11.2009. Arvonimeä hänelle hakivat Sakkola-Säätiön ohella Lempäälän kunta, Lempäälän seurakunta, Lempäälän Sotaveteraanit ry ja Lempäälän Kisa ry.

Karjalan Liiton kultainen ansiomerkki.
Karjalan Liiton hallitus myönsi keväällä 2009 kultaisen ansiomerkin Sakkola-Säätiön
valtuuskunnan puheenjohtaja Hannu Juhani Paukulle. Ansiomerkkiä oli hakenut Sakkola-
Säätiö

Poisnukkuneita sakkolalaisia

- Toimi Kuparinen, Siuntio 12.01.2009
- Aukusti Kiuru, Hartola 24.02.2009
- Matti Väyrynen, Vesilahti 07.03.2009
- Erkki Luukko, Imatra 15.03.2009
- Pekka Käppi, Jyväskylä 01.04.2009
- Uuno Kuisma, Lempäälä 30.05.2009
- Onni Jääskeläinen, Pirkkala 10.06.2009
- Anna Koiranen, Akaa 27.07.2009
- Maire Arve, Paimio 22.08.2009
- Elli Ruusumaa, Huittinen 16.11.2009
- Irja Talja, Sastamala 19.11.2009

Merkkipäiväonnitteluja

- Osmo Kuisma, 90 vuotta 27.01.2009
- Kaarlo Kuuppo, 90 vuotta .04.2009
- Laina Nuora, 90 vuotta 07.07.2009
- Hilkka Kuparinen, 90 vuotta 07.07.2009
- Lauri Lamppu, 90 vuotta 11.08.2009
- Lempi Paakki, 90 vuotta 30.11.2009
- Arvo Meskanen, 80 vuotta 04.05.2009
- Ensio Jortikka, 80 vuotta 18.05.2009
- Ritva Viskari, 70 vuotta 01.07.2009
- Meeri Kopola, 80 vuotta 20.09.2009
- Pekka Pitkänen, 80 vuotta
- Ritva Lahtinen, 70 vuotta 24.10.2009
- Antti Koiranen, 60 vuotta 24.09.2009
- Maija-Leena Turkkinen, 60 vuotta .11.2009
- Heikki Karjalainen, 50 vuotta 27.09.2009

Lempäälässä, maaliskuun 27. päivänä 2010

SAKKOLA-SÄÄTIÖ
Hallitus

 
etusivulle